Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapító okirat

Felelősség és Jogosság

Keresztény Egyesület

/FEJKE/

 

Tartalom

  1. Egyesület létrehozásának oka

  2. Egyesület székhelye

  3. Egyesület képviselője

  4. Általános alapelvek

  5. Egyesület célja

  6. Egyesület célkitűzései

  7. Egyesület hitvallása

  8. Egyesület vezetése

  9. Lelkipásztori tisztség

10. Egyesületi tisztségek

11. Egyesület tagjainak lelki gondozása

12. Evangélizáció

13. Új megtértek alaptanítása, életük ápolása

14. Bibliaiskola (tanítási, továbbképzési rendszer)

15. Romamisszió

16. Börtönmisszió

17. Kórházmisszió

18. Hitehagyott keresztények felé való szolgálat

19. Lelki válságban élők felé való szolgálat

20. Szenvedélybetegeket segítő szolgálat

21. Családsegítő szolgálat

22. Testi fogyatékos személyek felé való szolgálat

23. Értelmi fogyatékosok felé való szolgálat

24. Szeretetszolgálat

25. Menedékhelyek, létesítmények létrehozása

26. Segélyszervezetekkel kapcsolattartás

27. Bűn elleni küzdelem

28. Békéltetés szolgálata

29. Vendéglátás gyakorlása

30. Gyűlések

31. Rendezvények, konferenciák megszervezése

32. Egyesület pénzügye, hozzájárulások

33. Közösség tagjai

34. Egyesületi fegyelem

35. Egyesület tagjainak fegyelmi ügye, kizárás

36. Egyesület terjeszkedése

37. Szolidaritás vállalása más országokkal

38. Egyesület okmányai

39. Zárószó

40. Záró rendelkezések

 

Egyesület neve

 

Felelősség és Jogosság Keresztény Egyesület

(FEJKE)

 

Alapító

 

Polyák József

 

01.

Egyesület létrehozásának oka

 

     Ez az egyesület azért jött létre, mert nincs jogosság, nincs szeretetet a Földön. Isten ismerete és az igazság messze áll, az egymás iránti felelősség pedig a feledés homályába merült (Ézsaiás 59:14-15).

     A világunkat erőszak, sötétség, önzés borítja. A szegénység terjed, és nem ismerjük az élet helyes útját.

     Isten, aki letekint az égből, mindezt látja és keresi azokat, akik felszólalnának az igazság mellett és közbenjárók lennének a békéltetés és a helyreállítás szolgálatában (Ézsaiás 59:16).

     Ekkor lelkemben megrendültem és azt mondtam:

- Itt vagyok! Küld el engem! (Ézsaiás 6:8)

     Ő pedig mondta!

- Menj! Tanítsd meg a népeket a helyes útra, beszélj igazságot, vezesd jóra az erőszakoskodót és cselekedj irgalmasságot az elnyomottakkal! (Ézsaiás 1:17)

 

     Az egész teremtett világ, nyög, szenved, fohászkodik mind idáig (Róma 8:19-22).

Sóvárogva és reménykedve várja az Isten gyermekének megjelenését, hogy általa kitörhessen abból a kilátástalan helyzetből, amiből saját erejével képtelen. Várja, hogy lelke megnyugvást találjon és választ arra a megszámlálhatatlan kérdésre, amely folyamatosan feltör belőle.

     Segélykiáltások milliárdjai hangzanak fel fülsüketítően visongva, mely a lélek hangtalan sikolyába, kétségbeesett béklyójába zárva hallatja hangját. Az elkeseredettség, reményvesztettség kiáltozása ez. A fájdalom, sajgó lüktetése, amire sem feleletet, sem enyhülést nem talál.

     A sok megfáradt, megterhelt, megnyomorított lélek, akik a megoldások bizonytalansága és a válaszok hiánya miatt magukba roskadtak, hozzánk fordulnak, felénk nyújtják reszkető kezüket. Nekünk pedig el kell kapnunk azt és fel kell emelnünk őket.

Nem számit, hogy gazdag, vagy szegény, vagy milyen a bőre színe.

Nem számit, hogy nő, vagy férfi, vagy milyen a társadalmi rangja.

Nem számit, hogy tudós, vagy tudatlan, vagy milyen mélyre süllyedt a vétek útvesztőjében.

     Jézushoz kell vezetnünk őket.

     Jézus maga mondja: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörű és az én terhem könnyű (Máté 11:28-30).”

 

02.

Egyesület székhelye

 

Cím: 1111 Budapest, Lágymányosi út 12. fszt. 2.

 

03.

Egyesület képviselője

 

Alapító: Polyák József

Adószám:

Számlaszám:

Tel. szám: 06/70/362-4961

 

4.

Általános alapelvek

 

Felelősség

     Az élet Isten ajándéka. A legdrágább érték. Amikor Isten Ádámot megformálta, az életnek leheletét lehelte belé. Ezáltal az ember öntudatára ébredt és életre kelt (1. Mózes 2:7).

     Az élet védelme, Isten számára, szent!

     Az ember átlagéletkorát először 120, majd 70-80 évre tette (1. Mózes 6:3; Zsoltárok 90:10).

     Aki ezt veszélyezteti, vagy valaki elveszi, Isten azt nem hagyja büntetés nélkül (1. Mózes 9:5).

     Isten az embert önálló életre alkotta és képessé tette a gondolkodásra, döntés hozatalra és a helyes érzelmek kifejezésére.

- értelem (tudás, bölcsesség, ismeret): (Jób 32:8)

- akarat (döntés, választás): (5. Mózes 30:19)

- érzelem (boldogság, öröm, szomorúság, bánat, stb…) (Zsoltárok 34:9; Példabeszédek 15:3)

     Isten az emberre bízta a Földet, hogy bölcsen bánjon vele. Őrizze, ápolja, vigyázzon rá (1. Mózes 1:28; 2:15).

     Emellett azt is meghatározta, hogy embertársaira is vigyázzon (1. Mózes 4:9).

     Mivel tehát az egy Isten alkotott mindnyájunkat, egy vérből származunk és egy ugyanazon Földön élünk, felelősséggel tartozunk magunk és embertársaink iránt (Máté 7:12).

     A felelősség abban teljesedik ki, hogy életünk végén, Isten számon kéri tőlünk mindazt, amit tettünk. Akár jó volt az, akár gonosz (Prédikátor 12:16). Ez a felelősség lesz az, ami meghatározza majd a halálunk utáni további sorsunkat. Ítélet, vagy jutalom. Menny, vagy kárhozat (2. Korinthus 5:10; Dániel 12:2).

     A felelősséget Isten a lelkiismeret által adta belénk, hogy általa érzékelni tudjuk, mi a helyes és a helytelen (Róma 2:5).

     Tehát azáltal, hogy döntési képességünk van, felelősek vagyunk tetteinkért. Mindenki maga ad számot Istennek a cselekedeteiről (Róma 14:12).

 

Jogosság

 „Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem (Ézsaiás 61:8).”

Jelentése:

- jogon alapuló állapot (Zsoltárok 89:15)

- valamely ügynek, követelésnek a jogossága (Ézsaiás 16:5)

- valamely dolognak a joggal megegyező állapota (Ézsaiás 1:27)

- igazság (Ézsaiás 56:1)

- igazságszeretet (Ézsaiás 61:8)

 

Ézsaiás 59. fejezete alapján a jogosság eltűnt a Földről és jogtalanság ütötte fel a fejét.

 

- Isten keze nem olyan rövid, hogy nem szabadíthatna meg minket, füle sem süket, hogy meg ne hallgathatna minket;

- Vétkeink választanak el minket Istenüktől, bűneink fedezték el orcáját előttünk, hogy meg nem hallgatott;

- Kezeink bemocskolva vérrel, ujjaink bemocskolva vétekkel;

- Ajkaink hazugságot szólnak, nyelvünk gonoszt suttog;

- Nincsen, aki az igazság mellett szólna, aki igazságosan perelne;

- Haszontalan dolgokban bízunk, amiknek nincsen értéke;

- Hazugságot beszélünk, amik gonoszt fogadnak és vétket szülnek;

- Gondolataink hamisságnak gondolatai, cselekedeteink hamisságnak cselekedetei;

- Erőszak tette van kezünkben, pusztítás és romlás van ösvényeinken;

- Lábaink a gonoszra futnak, rohanunk, hogy ártatlan vért ontsunk;

- Békesség útját nem ismerjük, nincs jogosság kerékvágásunkban;

- Várunk világosságra, de sötétségbe botlunk, fényességre, de csak homályban járunk. Kinyitjuk szemeinket, de csak vakon tapogatózunk. Tapogatjuk a falat, mintha nem lenne szemünk és megütközünk délben, mintha sötét alkonyat volna;

- Morgunk, mint a medvék mindnyájan, nyögünk, mint szú, aki megszorult a két fa között;

- Várjuk a jogosságot, de nem jön, a szabadulást, de távol van tőlünk;

- Mert sokak Isten előtt gonoszságaink, bűneink bizonyságot tesznek ellenünk, gonoszságaink velünk vannak, vétkeinket ismerjük;

- Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, eltávoztunk a mi Istenünktől, hátat fordítottunk neki;

- Eltávozott a jogosság életünkből, az igazság messze áll tőlünk;

- Elesett a hűség az utcán és az egyenesség nem juthat be;

- Mindenhol erőszak, gyűlölet, gyilkosság, háború;

- Szerte a világon, elnyomás, Isten igéjének és az állampolgárok személyes szabadságának sárba tiprása;

- A Föld nagyjai kizsákmányolják a nyomorultakat, virágzik a korrupció, általános a megvesztegetés, ajándékért elfordítják az igazak igazságát is;

- Személyválogatókká lettünk, az antiszemitizmus és a rasszizmus gonosz mételyei vesznek körül;

- Mindenhol nyomor, éhezés, nélkülözés, tudatlanság, szenvedés, rabszolgaság, emberkereskedelem;

- Aki pedig kerüli a gonoszt, prédává válik annak.

 

     Látta ezt Isten és nem tetszett szemeinek, hogy jogosság nincsen. Amikor látta, hogy senki nincs, aki közbenjárna ezek érdekében, álmélkodott és csodálkozott. Akkor felöltötte az igazságot, mint a páncélt, fejére tette a szabadítás sisakját és búsulással vette körül magát, mint egy palásttal (Ézsaiás 59:14-17).

Majd azt mondta:

- Ki lesz az, aki elmegy, hogy akaratomat cselekedje?

     Akkor felálltam, és azt mondtam:

- Itt vagyok! Küld el engem! (Ézsaiás 6:8)

     Isten pedig mondta!

- Menj! Tanítsd meg a népeket a helyes útra, beszélj igazságot, vezesd jóra az erőszakoskodót, cselekedj irgalmasságot az elnyomottakkal! Mert mindenkinek a cselekedetei szerint fogok megfizetni. Haraggal ellenségeimnek, büntetéssel szorongatóimnak, jutalommal kegyeltjeimnek és élettel az igazság cselekvőinek (Ézsaiás 1:17; 59:18-19; Zsoltárok 82:3-4; Jeremiás 21:12; 22:3).

 

Keresztény

     Keresztény az, aki hisz Istenben és az Ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban (János 3:16). Felismeri, hogy Jézus Krisztus személyesen az ő bűneiért is meghalt és megtért (1. Korinthus 5:13; Ezékiel 33:11).

     Keresztény az, aki újjászületése után bemerítkezett és vette a Szent Szellem ajándékát (Máté 28:19; Apostolok Cselekedetei 2:38). Akiben Isten Szent Szelleme lakozik, csak az az Övé (Róma 8:9-11).

     Keresztény az, aki hit által elismerte Isten valóságát, a Biblia kijelentett igazságait és életének alapkövévé tette azt (Zsidók 1:6; Jakab 1:22). Feltétlen engedelmeskedik neki, és az igéből nem vesz el, nem rak hozzá (5. Mózes 4:2).

     Keresztény az, aki meghal önmagának és Jézus útján jár. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, minden újjá lett. Él többé, de nem saját maga, hanem él benne a Krisztus, amely életet él, pedig a Jézus Krisztusban való hit által éli (János 10:17; 12:24; Máté 10:38; 2. Korinthus 5:17; Galátzia 2:20).

     Keresztény az, akik megértette, hogy életének egyetlen éltető forrása a Krisztus és nélküle nem juthat el Istenhez, nélküle semmit sem tehet (János 14:6; 15:5).

     Keresztény az, aki gyűlöli a gonoszt, gyönyörködik Isten igazságában és az Ő szent igéjét életének gyakorlati részévé teszi, azt téve, ami kedves Isten számára (Zsoltárok 45:8; Róma 12:9; János 8:29).

     Keresztény az, aki megtagadja a múlt testi és bűnös kívánságait és azokat kárba veszni hagyja, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, hogy Őt megnyerje. Mint aki tudja, hogy nincsen saját igazsága, hanem van igazsága a Krisztusban való hit által, az Istentől való igazság alapján. Vágyva és törekedve arra, hogy megismerje Őt és az Ő feltámadásának erejét, részesülve az Ő szenvedéseiben, hasonlóvá lévén a halálához (Filippi 3:8-10).

     Keresztény az, aki azt ami a háta mögött van elfelejtve, ami pedig előtte van, neki dőlve célegyenest igyekszik az Istennek a Jézus Krisztusban onnan felülről való elhívása jutalmára (Filippi 3:14).

     Isten szemében minden ember bűnös és szüksége van megváltásra (Róma 3:23).

     Jézus, az Isten Fia volt az engesztelő áldozat a bűneinkért, aki helyettünk halt meg (1. János 2:2).

     Hit által, kegyelemből üdvözülhetünk (Galátzia 2:16).

     Bűneink büntetését Ő maga vitte fel a keresztfára, áldozatul adva magát helyettünk. Aki elfogadja az áldozatát, annak megbocsát és hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekévé válhasson (Galátzia 2:20; János 1:12).

     Nemcsak a bűneinket, hanem az erőtlenségeinket, betegségeinket is elvette és hordozta (Ézsaiás 53. fejezet; Máté 8:17).

     Istennek ajándéka az, hogy megszabadított a bűn és sötétség hatalmából, a haláltól való félelmet pedig elvette, örök életet adva annak, aki az Ő gyermekévé válik (János 4:10; Róma 8:2; Kolosse 1:13).

 

5.

Egyesület célja

1. Küldetésünk

2. Közösségi tevékenység

3. Társadalmi küzdelem

4. Szeretetszolgálat (irgalmasság gyakorlása)

5. Világmisszió

1. Küldetésünk

1.1 Isten egyházának (Krisztus testének) helyreállítása és építése;

1.2 Krisztus eljövetelének előkészítése;

1.3 Evangélium hirdetése. Jézus Krisztus kegyelmének és igazságának hirdetése. A bibliai hit terjesztése;

1.4 Békéltetés szolgálata;

1.5 A Szent Szellem hatalmának és erejének felszabadítása;

1.6 A Biblia egészséges és helyes tanítása;

1.7 Krisztus világosságának hordozása a nemzetek között;

1.8 A világ felébresztése, hogy ne sötétségben járjanak;

1.9 Hitetlenek hitre vezetése a szelídség lelkével;

1.10 Az Ördög munkájának rombolása;

1.11 Meg kell mentenünk az embereket:

- az Ördög, a bűn, a gonosz, a sötétség hatalmából;

- a haláltól való félelemtől;

- lelki sivárságból, hogy Krisztusban a lelkük gazdaggá váljon;

1.12 Helyre állítani az ország szellemi állapotát Krisztusban.

 

2. Közösségi tevékenység

2.1 A Szent Szellem kegyelmi ajándékainak és Jézus szolgálati ajándékainak felszabadítása, működése;

2.2 Missziós tevékenységek – egész országra kiterjedő missziók, roma missziók, börtön missziók;

2.3 Hitehagyott keresztények felé való szolgálat;

2.4 További közösségek alapítása, működtetése, gondozása;

2.5 Rendszeres közösségi összejövetel (igehirdetés, énekek, beszélgetések);

2.6 Bibliaiskola. Isten igéjének helyes értelmezése, a keresztény etika megértése, az érett keresztény életvitel elsajátítása és az evangélizációs képzések missziós szolgálatra való képzése céljából;

2.7 Hitben és szeretetben való járás növekedésének elősegítése;

2.8 Serkentés, buzdítás, lelkesítés, bíztatás, ébresztgetés;

2.9 Helyes keresztényi élet feltárása:

- szeretet által munkálkodó hit és cselekedet;

- világosság hordozása;

- só ízében járni;

- szelíd, alázatos, jámbor jellem kimunkálása;

2.10 Gyermekszolgálat: Gyermekek és fiatalok erkölcsre nevelése és felkészülése a felelősségteljes felnőtté váláshoz;

2.11 Kapcsolattartás belföldi gyülekezetekkel. Keresztény gyülekezetek összetartásának erősítése;

2.12 Konferenciák, előadások, táborozás.

 

3. Társadalmi küzdelem

3.1 Pozitív életvitel bemutatása, amely tiszta és helyes viselkedési formára ösztönöz;   

3.2 Közöny, közömbösség elleni küzdelem;

3.3 Hitetlenség, okkultizmus elleni küzdelem;

3.4 Antiszemita és rasszizmus nézetek elleni küzdelem;

3.5 Családsegítő szolgálat (családon belüli erőszak, nők és gyermekbántalmazás megelőzése);

3.6 Gyermek és ifjúság védelem;

3.7 Bántalmazott és kitaszított nők testi-lelki gyógyulásának elősegítése;

3.8 Fiatalok erőszakossága elleni küzdelem;

3.9 Erőszak és bűnözés elleni küzdelem;

3.10. Lelki segélyszolgálat;

3.11 Fellépés a béke, szeretet, megbocsátás, tisztelet, megbecsülés, megértés érdekében;

3.12 Megbocsátás és elfogadás fontossága.

 

4. Szeretetszolgálat (irgalmasság gyakorlása)

4.1 Kapcsolattartás belföldi segélyszervezetekkel;

4.2 Segítségnyújtás, támogatás, hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott, válságos helyzetbe jutott családok, árvák, elesettek részére;

4.3 Az utcán élő hajléktalanok felkutatása és lehetőség szerint szükséghelyekre elhelyezése;

4.4 Szenvedélybetegeket (drog, alkohol, cigaretta, stb…) segítő szolgálat;

4.5 Kórházmisszió: erősítés, vigasztalás, bátorítás, hitben való növekedés (súlyos betegségben szenvedő gyermekek és felnőttek, rehabilitációs intézetekben fekvő idősek, értelmi sérültek, testi fogyatékosok, lelki válságban (depresszióban) élők felé való szolgálat);

4.6 Meglátogatni az árvákat, özvegyeket, elesetteket, betegeket, rabokat;

4.7 Szeretetvendégség;

4.8 Menedékhelyek, létesítmények létrehozása;

4.9. Munkahely lehetősségek megteremtésére való törekvés;

4.10 Óvoda, általános iskola, gimnázium létrehozása;

4.11 Katasztrófa, vagy szükséghelyzetben, önkéntes segítségnyújtás;

4.12 Adományok gyűjtése és szétosztása, rászorultak között és az egyesület különböző céljaira.

 

5. Világ misszió

5.1 Kapcsolattartás külföldi keresztény gyülekezetekkel. Keresztény gyülekezetek összetartásának erősítése;

5.2. Kapcsolattartás külföldi segélyszervezetekkel;

5.3 Terrorizmus, háború, erőszak elleni küzdelem;

5.4 Biztosítani a vallásszabadság szabad gyakorlását;

5.5 Hitük miatt üldözöttek helyzetének javítására, érdekképviselet;

5.6 Felszólalni a világban uralkodó elnyomás, rabszolgaság, emberek kizsákmányolása, emberkereskedelem, az emberek személyes szabadságának sárba tiprása ellen;

5.7 Felszólalni az ártatlanul börtönbe került keresztények fogva tartása ellen;

5.8 Felszólalni a világban uralkodó hatalmak, vezetők hatékonyabb és gyorsabb fellépéséért a visszaélések, jogtalanságok, éhínségek, emberi életek veszélyeztetése, katasztrófahelyzetek megelőzésének és helyreállításának ügyében;

5.9 Menekültek megsegítése, menedékhelyek biztosítása, ahol biztosítva van számukra az alapvető életkörülmény;

5.10 Küzdeni a világ elmaradott országaiban a nyomor, éhezés, tudatlanság ellen;

5.11. Katasztrófa, vagy szükséghelyzetben, önkéntes segítségnyújtás;

5.12 Támogatásra, adakozásra való ösztönzés, éhezők, nyomorban élők, tudatlanok helyzetének javítása és tanítatása érdekében, valamint szolgálati munkák finanszírozására.

 

6.

Egyesület célkitűzései

 

     A célokat és célkitűzéseket nem mi határoztuk meg, hanem Isten. Mi egyedül csak az Ő kijelentése által munkálkodhatunk és szolgálhatunk. Az Ő akaratát pedig kijelentette a Biblián keresztül (János 4:34). Ettől eltérni nem lehet. Isten parancsolata, utasítása, rendelete szent és megváltozhatatlan!

     Ezek tehát nem az egyesület céljai, hanem Isten céljai (János 8:29).

     Mi az Ő testének tagjai, részei vagyunk, aki által végzi a feladatát. Azonban Jézus a fej, aki irányítja, vezeti cselekedeteinket (1. Korinthus 12:4-6, 27; Efézus 4:15).

     Ahogyan le van írva a Máté 6:10-ben, amit naponta idézünk: „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, akképpen itt a Földön is.”

     A Hóseás 6:6-ban pedig egyértelműen kijelenti Isten, mi az Ő akarata: „Szeretetet kívánok és Istennek ismeretét.”

 

Isten célkitűzései:

1. Az első és legfontosabb, hogy hit legyen a Földön. „Hit által érthetjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a semmiből állt elő.” (Zsidók 11:3)

2. „Megismerjük az egyedüli igaz Istent, és akit elküldött, Jézus Krisztust.” (János 17:3)

3. Isten által megértsük Isten szeretetét, kegyelmét, igazságát. Ami abban nyilvánul meg, hogy felismerjük, hogy Isten azért küldte Jézust erre a Földre, hogy megbocsássa a bűneinket, és megszabadítson a bűn következményétől, a haláltól. Ha újjászületünk, kegyelmet kapunk, és a haláltól való félelmet is elveszi tőlünk, örök életet adva számunkra (János 1:17; 3:3, 6-7, 16). 

4. Isten ránk bízta a békéltetés szolgálatát, hogy általunk békéltesse meg önmagával a világot (2. Korinthus 5:18-19). Az az utasítása, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy Isten ismerete eljusson a világ minden tájára. Tegyünk tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, Jézusnak és a Szent Szellemnek nevében és tanítva őket, hogy megtartsák Isten beszédét, amiképpen Jézus parancsolta (Máté 28:19-20; Apostolok Cselekedetei 1:8).

5. Gyűlöljük a bűnt, utasítsuk el a gonoszt, de szeressük az igazságot, és fogadjuk el azt, amit a Biblián keresztül üzent számunkra, mert csak ez vezet a helyes irányba bennünket (Róma 12:9; Zsoltárok 45:7-8). Ragaszkodjunk a vallásunkhoz, és szilárdan megálljunk abban az igazságban, amit Isten adott nekünk az ige által (Zsidók 4:14; Efézus 4:13-15).

6. Törekedjünk arra, hogy békességben éljünk, szelídek legyünk, szeressük egymást, megbocsájtok, megértők legyünk egymás felé. Gyakoroljuk az irgalmasságot a szükségben levők felé, és igazságosan, szeretettel bánjunk embertársainkkal (Róma 14:19; Efézus 4:32; Máté 5:5-9; János 13:34-35)

7. Ne legyünk személyválogatók. Tiszteljük, becsüljük egymást, függetlenül attól, ki milyen etnikumhoz, nemzethez tartozik (2. Krónikák 19:7; 1. Péter 2:17; Filippi 2:3).

8. Szeressük Istent, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből és egész elménkből, mert az Ő alkotása vagyunk, és szeressük embertársainkat, mint önmagunkat (Lukács 10:27).

9. Jézus kimondja, hogy tiszta legyen a szívünk, szelídek legyünk, boldogan vegyük, ha szidalmaznak és örvendezzünk akkor is, ha Krisztus nevéért gyaláznak bennünket. Sőt kijelenti, hogy még az ellenségeinket is szeressük, áldjuk, segítsük és imádkozzunk értük (Máté 5:5, 8, 10-11, 44).

10. Isten azt kívánja, hogy felelősségtudattal éljünk, jogosságban, becsületességben, igazságban, igazságszeretetben (Zsidók 10:24; Ézsaiás 58:6-10; 56:1). Törekedjünk megismerni az Urat (Hóseás 6:3; Máté 6:33). Szánjuk oda magunkat a tökéletességre, igyekezzünk a békesség megőrzésére és az egymás iránti épülésünk megsegítésére (Róma 14:19; Zsidók 6:1)

11. Pártolnunk kell az árvák, özvegyek, szegények, éhezők, elnyomottak, kivetettek, üldözöttek, katasztrófa áldozatok ügyeit (Zsoltárok 12:6; Ézsaiás 1:17; 58:6-8, 10-11).

12. Isten akarata az, hogy dicsőségben és ékességben küzdjünk, harcoljunk az igazságért, a békéért, a szelídségért és az emberek jogaiért. Ehhez hatalmat, erőt, tekintélyt ad (Zsoltárok 45:4-5; Példabeszédek 28:4; Lukács 10:19). Mindezt azért, hogy visszaszorítsuk a bűnt, az erőszakot, az igazságtalanságot, a jogtalanságot, az antiszemita és rasszista nézetet, az embertelen bánásmódot, a kizsákmányolást, az emberkereskedelmet és mindazon gonoszságokat, ami a Biblia igazságával ellenkezik (Malakiás 2:16; Jeremiás 21:12; 22:3).

 

07.

Egyesület hitvallása

     (A honlap 3. menüjében található)

 

 

 

8.

Egyesület vezetése

 

     A bibliai alapokon működő közösségi egyesület, csak teokrácia alapján működhet amit, Isten irányit Zsoltárok 48:15). Ezt a vezetési felállást, Isten hozta létre és alakította ki, Izrael korai történelmében.

Isten alatt áll az ember, akit feladattal, szolgálattal, vezetéssel, irányítással bízott meg, hogy akaratát elvégezzék.

     Jézus Krisztus a feje az egyház testének (Kolosse 1:18). A test pedig tagokra van osztva. Külön-külön elosztva, hely és szolgálat szempontjából. Mi pedig az Ő testének egyik tagja vagyunk, megtéve azt, amivel megbízott. Azonban Ő az, aki felügyel mindent. Nekünk pedig minden nap kapcsolatban kell lennünk vele, hogy naponta átvehessük vezetését, iránymutatását (Nehémiás 9:12).

Úgy kell vezetni a közösséget, hogy az ott lévő emberek tudhassák, Isten az, aki jelen van.

     A pásztoron felül, amiképpen Mózes idejében, véneket (presbitereket) kell kijelölni, hogy együtt imádkozva ők is segítsenek keresni az Úr vezetését, irányítását a közösség javát keresve (Titus 1:5).

     Egy közösségi életben a személyes ügyek, problémák mindig felhalmozódnak, ezért azt közös felelősséggel kell megoldani. A kisebb gondokat, pereket a közösségi vének elé kell vinni, míg a súlyosabb ügyek a pásztor elbírálása alá kerülnek (1. Péter 5:1-4).

A közösség vezetésének teljes mértékben a Biblia tekintélye alatt kell működnie.

     Egyéb szolgálatokat is ki kell jelölni a közösség mértékéhez mérten, hogy minden terület jó rendben, ékesen és Istentől kapott egységben működjön (1. Korinthus 14:40).

Főbb közösségi tisztségek (Efézus 4:11-15; 1. Korinthus 12:28)

- pásztor (lelkész)

- segédpásztorok (segédlelkészek)

- próféták

- tanítók

- evangélisták

- presbiterek

- diakónusok

- gyámolok

- kormányok

- egyéb szolgálatok (tisztségek)

     A közösségi egyesület, nincs alávetve semmilyen külső hatalomnak vagy befolyásnak. Jogában áll saját kormányzásáról gondoskodni. Nincs szüksége semmilyen harmadik — természetes vagy jogi — személy beavatkozására. Egyedül Krisztus és a Biblia tekintélye az irányadó a közösség életének minden kérdésében.

     A közösségi egyesület nincs helyhez, vagy időhöz kötve. Bárhol, bármikor összejöhetnek. Legyen az város, község, magánlakás, bérelt terület, vagy akár utca, tér. Legyen az nappal, éjszaka, hétköznap, hétvége, vagy akár ünnepnap.

     A tagok, mint a pásztor, vagy a kijelölt vezetők egyedül Jézus Krisztusnak tartoznak engedelmességgel.

     A pásztor és a kijelölt vezetők célja csak az lehet, hogy legeltesse a tagokat (nyájat) és egyre nagyobb krisztusi világosságra, megértésre, és a Biblia feltétlen tekintélyének engedelmességére vezesse (Ap. Csel. 20:28).

     A közösségi tagok nem passzív résztvevői a közösségi életnek, hanem aktív tagjai, akik ugyanúgy szolgálnak a világ és egymás felé, jóllehet a közösség vezetését, irányítását a pásztora és a kijelölt vezetők végzik, ami az egész közösség rendjét és jólétét biztosítja (1. Korinthus 14:26).

     Mindnyájan azonban a Főpásztornak, Jézus Krisztusnak tartoznak elszámolással.

 

9.

Lelkipásztori tisztség

 

     „És Jézus adott némelyek pásztorokul…”

     „A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Azért, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármilyen szele, az embereknek álnoksága miatt, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által. Hanem az igazságot követve szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban.” (Efézus 4:11-15)

     A pásztor, Jézus Krisztus juhainak az őrzője, vezetője és gondviselője. Olyan felkent keresztény, aki a Szent Szellem vezetése által képes egészséges tanítással buzdítani, erősíteni, táplálni a nyáját. Úgy, hogy a „juhok” abban hosszú távon sem válnak elgyötörtté és nem szóródnak szét, „mert van pásztoruk” (Ap. Csel. 20:28). Alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közösség tagjai növekedjenek, fejlődjenek és meggyökerezve a jó alapon, ők is képessé váljanak a különböző szolgálatok betöltésére.

     Feladata: legeltetés (magába foglalja a vezetést, táplálást, gondviselést, „példaképpé válást”, közösség kormányzását, irányítása rendfenntartását), lehetőség szerint más városokban, helyeken is gyülekezet szervezés, alapítás.

     Az 1. Péter 5:2-3-ban Isten így szól: „Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselve arra nem kényszerítésből, hanem örömest. Sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.”

     A bibliai nyelvben pásztorolni egy nemzetet vagy emberek bármely csoportját azt jelenti, hogy vezetni, kormányozni.

     Képesnek kell válnia arra is, hogy megfeleljen a nyáj további szükségleteinek. Ez a felelősség magába foglalja: a vigasztalást, gyengék, erőtlenek erősítését, imádkozást azokért, akik lelki segítséget kérnek, új tagok meglátogatását, tanácsadást a házasulandóknak, magánjellegű, vagy családi problémák orvoslását, személyes ügyekre bölcs tanácsadását, betegek, rabok meglátogatását. A lehetőségekhez képest, szociálisan is mindent meg kell tennie, hogy segítse a rászorultakat a közösség tagjainak közreműködésével.

     Ez a szolgálat olyan embereket igényel, akik elkötelezettek Isten országáért, nagy felelősséget éreznek minden egyes tagért, helyesen értelmezik a Biblia szavait, hűen, igazán tanítják Isten igéjét és az életüket is képesek lennének letenni a legkisebb tanítványért is. Akik odaszánják magukat Istennek, mint élő és szent áldozatot és magukra úgy tekintenek, mint az Úr Jézus Krisztus szolgájára (Róma 12:1,2).

Akik szeretik Jézus Krisztust mindenekfelett.

Akik az ellenségeiket is úgy áldják, mint a legkedvesebb testvérüket.

Akik felveszik a keresztet, hogy ne önmagukra, hanem másokra tekintsenek.

Akik szilárdan elkötelezték az életüket a tanítványság elvének megfelelően.

Akik képesek a kilencvenkilenc igazat otthagyni, csakhogy az egy elkóborolt bárányt megkeressék és meglelve, karjukban vigyék vissza a nyájhoz. 

Akik hittel, kitartással és a Szent Szellem ereje által élnek és szolgálnak.

 

10.

Egyesületi tisztségek

 

Isten a szolgálati ajándékokon keresztül építi fel és tartja rendben Isten Országának földi rendszerét.

Jézus konkrét embereket, személyeket választ ki eme szolgálati feladatokra.

 

És pedig némelyeket rendelt az Isten az egyház közösségeiben: (1. Korinthus 12:28; Efézus 4:11)

- apostolt (feladata: helyreállítás, építés, közösségek alapítása, létrehozása)

- prófétát (feladata: Szent Szellem kijelentése által szól épülésre, intésre, vigasztalásra)

- evangélistát (feladata: Krisztus evangéliumának hirdetése, békéltetés szolgálata)

- pásztort (feladata: a közösség vezetése, táplálása, gondviselése, irányítása)

- tanítót (feladata: újjászületett keresztények tanítása a Biblia mélyebb megértésére)

- presbitert (feladata: pásztor mellé állított közösségi vén, elöljáró, aki irányítja, gondozza a közösséget) (Titus 1:5)

- diakónust (feladata: közösségi munkákban való részvétel, pénzgyűjtés, szeretetszolgálat, betegek, szegények és egyéb rászorultak felé való szolgálat) (Filippi 1:1)

- püspököt (feladata: elöljáró, aki irányítja a dolgok menetét, időnként a pásztorokat hívják így) (Filippi 1:1)

- csodatévő erő szolgálat (feladata: természetfölötti erő megnyilvánulása, pl. halott feltámasztása, gonosz szellemek, démonok kiűzése)

- gyógyítás ajándékának szolgálata (feladata: közbenjárás betegekért, gyógyítás Jézus nevében)

- gyámolítás szolgálata (feladata: gondoskodó törődés)

- ének és zenei szolgálat (feladata: közösségben, hangszerrel és különböző dalokkal Isten imádása, magasztalása) (2 Királyok 3:15; Zsoltárok 33:3; 149:1)

- nyelvek nemei (feladata: Istenhez szól titkos dolgokat. Mivel senki nem érti, amit mond, ezért csak akkor beszéljen a közösségben nyelveken, ha van magyarázó) (1. Korinthus 14:2-4, 22, 2-28)

 

11.

Egyesület tagjainak lelki gondozása

 

 „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét” (Galáczia 6:2)

 

     Ez az ige arról beszél, hogy törődnünk, foglalkoznunk kell egymással. Minden egyes tagnak maradéktalanul ki kell vennie a részét mások problémájának, terhének, örömének hordozásában.

     A pásztor, vagy a vezetőség felelőssége hogy a tagok lelkére vigyázzon és a lehetséges problémákat feltárva, krisztusi lelkülettel orvosolja, helyreállítsa, kérdéseikre pedig választ adjon. Azonban ők sem tudnak mindenkire odafigyelni. Minél több tagot számlál a közösség, annál inkább szükség van arra, hogy a tagok is aktívan részt vegyenek a közösségi szolgálatokban. Egymás terhét kell hordoznunk. Ügyelnünk, figyelnünk kell egymásra. Hasznos, kisebb csoportokban házanként is összejönni Istenimádásra, beszélgetésre, ismerkedésre, igetanulmányozásra, lelki és szellemi megújulásra. Ezek az összejövetelek, még jobban összeolvasztják a közösséget, hogy a szeretet, az egység még szorosabb testvéri barátsággá alakuljon át. Ahogyan Isten értékesnek lát bennünket, nekünk is értékesnek kell látnunk mindenkit, aki a közösségünkhöz tartozik.

     Aki először jön hozzánk, azzal különösen törődnünk kell. Nekünk kell meglátnunk és gondoskodni róla, hogy jól érezze magát. Oda kell mennünk hozzá, és a legnagyobb szeretettel fel kell oldanunk szorongását, félszegségét, hiszen még idegen számára a hely, nem találja a helyét. János 5:7-ben a János evangéliuma egy olyan nyomorék emberről ír, akinek nem volt emberi segítsége. Ezért kiáltott fel fájdalmasan Jézusnak: „Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba”

     Ilyen, ebben a közösségben nem történhet meg.

     Ahogyan Isten az irgalmasság lelkével burkol be bennünket, akképpen kell egymás felé is az irgalmasság lelkületével szolgálnunk. Szükség esetén pedig a lehetőségeinkhez képest segíteni. Ahogyan a Római levél 12:10 mondja: „Örülnünk kell az örülővel és sírnunk a síróval.” Emellett, megbecsüléssel, tisztelettel, gyöngédséggel, megértéssel, szeretettel, alázattal kell lennünk egymás felé (Róma 12:10).

     A megmaradásuk, növekedésük, fejlődésük, az Istenben való életük kiteljesedése, a helyes erkölcs és a Biblia megértésének életük részévé válása, válasz a kérdéseikre, problémájuk megoldása, helyreállítása, kapcsolataik erősítése, Krisztusban lévő céljaik megtalálása mind-mind a gyülekezet vezetőségének és a gyülekezet tagjainak egymás szolgálatából fakadó felelőssége. 

 

12.

Evangélizáció

 

     A nagy missziós parancs Máté 28:18-20-ban hangzik el: „A tanítványokhoz menve Jézus, szólt nékik, ezt mondva: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak (itt Jézus magáról beszél) és a Szent Szellemnek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

     Ez a parancs minden keresztény számára szól.

     Az evangélizáció és a misszió, a közösség alapvető szolgálata, aminek érvényesülnie kell az egyesület egész munkájában.

     Evangélizálni, bizonyságot tenni, minden tagnak felelőssége, de hivatásszerű evangélizációs szolgálatra az egyesület külön hívő testvéreket készít fel és küld ki.

     Jézus parancsa arról szól, hogy „ki kell menni” és tanítvánnyá kell tenni mindenkit, aki az igazságból való.

     „Mivel az emberek el vannak gyötörve és szét vannak szórva, mint a pásztor nélkül való juhok, ezért nem lehet tétlenkedni. Kérni kell Istent, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Több munkásra van szükség.” (Máté 9:35-38)

     Emberhalászokká kell lenni. Oda kell menni, ahol elveszett emberek vannak. Otthonokba, városokba, országokba, a világ minden tájára (Ap. Csel 1:8).

     Hirdetni kell az evangélium örömhírét (Krisztus halálát és feltámadását) és prédikálni kell Isten országát (Krisztus hamarosan bekövetkező második eljövetelét és az ezeréves királyságának felállítását).

Isten ehhez hatalommal, tekintéllyel, erővel ruházz fel bennünket (Máté 10:7-8; Ap. Csel. 1:8).

     Az evangélizáció történhet: magánlakásban, bérelt helyen (iskolában, művelődési házban, stadionban, stb…), utcán, téren, mindenhol ahol emberek megfordulnak.

 

13.

Új megtértek alaptanítása, életük ápolása

 

     Egy bűnös ember megtérése, mindig hatalmas esemény. Jézus úgy hívja ezt: Újjászületés. A régiek elmúltak és létrejött egy új.  Meghalt az ó, romlott természet és feltámadt az új, szent teremtés. Minden újjá lett. A Biblia szavai szerint, örvendezés van Isten angyalai színe előtt minden egyes bűnös megtérésén (Lukács 15:10; János 3:5-7; 2. Korinthus 5:17).

     Azonban az újjászületett keresztény ismerete, hite még gyenge, homályos. Nem ismeri tisztán az alapdolgokat és az Istenben való élet helyes értelmezését. Még képtelen önálló, hitben lévő életre, gondolkodásra. Tanításra, az új életének ápolására van szükség. Isten igéjével kell táplálni, hogy látása megtisztuljon és megértve Isten bölcsességének kijelentéseit érett keresztényé váljon. Mert csak így képes meggyökerezni Krisztus igazságában és különbséget tenni az igaz és a hamis tanítás között (1 Péter 2:2).

A hat alaptanítás a Zsidók levele 6. fejezetének első és második igéjében van leírva.

1. holt cselekedetekből való megtérés (A régi életünk bűneiből való szabadulását jelenti, miután megtértünk és Istent beengedtük az életünkbe) (János 3:3, 5-6)

2. Istenben való hit (A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által (Róma 10:17). Hit nélkül nem lehet Isten elé járulni, Istent megismerni (Zsidók 11:1, 3. 6). Az újjászületés alapfeltétele, hogy hinnünk kell Isten valóságát, és Jézus Krisztust, mint Isten egyszülött Fiú megváltását) (János 3:16)

3. bemerítkezés (Az alámerítés által halálba adjuk a régi életünket, és feltámad az új életünk. Ez az újjászületés pecsétje. Itt kötünk szövetséget Istennel és válunk a gyermekévé) (Máté 28:19; Ap. Csel. 2:38)

4. kézrátétel (A kézrátétel azért fontos, mert Isten arra int, hogy ezt el ne hirtelenkedjük. Ez egy szent cselekedet, amit bizonyos szellemi cél érdekében használunk) (1. Timóteus 5: 22; Ap, Csel. 8:38)

5. halottak feltámadása (A keresztény élet alapfeltétele, hogy hiszünk a halál utáni életben. Tisztában kell lennünk vele, hogy két feltámadás van. Az igazak és a gonoszok feltámadása) (János 5:28-29)

6. örök ítélet (A hit alapigazságához tartozik a végső örök ítélet tisztánlátása. Ugyanis létkérdés, hogy tudjuk, mit jelent az örök élet Istenben, vagy az örök ítélet a kárhozatban) (Jelenések 20:15; 21:8)

 

14.

Bibliaiskola (tanítási, továbbképzési rendszer)

 

     A bibliaiskola azok számára fontos, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, növekedni szeretnének Istenben, vagy meg akarják találni a helyüket a szolgálatban (Máté 5:6).

     A Biblia igéjét, úgy hívja Isten, hogy a Szellem kardja, kétélű kard, sziklazúzó pöröly (Efézus 6:17; Zsidók 4:12; Jeremiás 23:29) Ahhoz, hogy helyesen használjuk, el kell sajátítanunk működését. Isten emberi nyelven szól hozzánk és a szavait olyan egyszerű formára fordítja le, hogy azt könnyen megérthessük. Bár találunk a Bibliában nehezebben érthető tanítást, vagy képekben leírt próféciát, mégis ha helyesen értelmezzük, akkor megnyílnak, érthetővé válnak számunkra (Példabeszédek 2:1-11).

     Ezért adja Jézus a tanítói szolgálatokat (Efézus 4:11-15). Ők azok, akik magyarázzák az Írás szavait. A cél az, hogy világossá váljon Isten beszéde és megismerjük mindazokat a fontos és nélkülözhetetlen tanításokat, amiket azért fektetett le számunkra, hogy általa megnyíljon az értelmünk és megértsünk mindent, amit közölni akar velünk (Efézus 5:6). A tanítás a gyülekezet nélkülözhetetlen része.

     Minden Istent szerető keresztény felelőssége, bölcsességet és értelmet szerezni Isten kijelentése által, hogy mindig készen legyen megfelelni mindazoknak, akik számon kérik tőle a benne lévő reménység felől (2. Timóteus 2:15; 1. Péter 3:15).

 

15.

Romamisszió

 

     Célunk az, hogy segítsük azokat a halmozottan hátrányos helyzetben lévő roma felnőtteket, fiatalokat, gyermekeket, családokat, akik tisztességesen és Krisztus tanítása szerint szeretnének élni.

     Fontosnak érezzük, hogy szeretetet, törődést, odafigyelést, segítséget kapjanak.

     A társadalom többsége sajnos kiveti magából őket. Leginkább megvetésben, lenézésben, bírálatban van részük, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy személyiségük sérül, kisebbségi érzés alakul ki bennük, és nehezebben képesek beilleszkedni a társadalomba.

     Isten mindenkit egyformának teremtett, és nem nézi senkinek a bőre színét, vagy származási helyét. Ő mindenkit örömmel fogad, személyválogatás nélkül, aki megnyitja előtte szívét. A romák nagy része szegénységben, nyomorban él, iskolai végzetsége kevésnek van, a tudásuk is sokuknál hiányos. Ebből a válságos helyzetből, önerejükből kitörniük és normális, megelégedett életet kialakítaniuk maguknak nagyon nehéz, szinte lehetetlen.  

     Talán erre a kényszerhelyzetre vezethető az, hogy a romák közül kerül ki a legtöbb bűnözés. Leginkább a lopás és a rablás.

     Célunk az, hogy ezt a szükséget meglátva, megtalálhassuk a kiutat számukra, és rendes otthonban, tisztességes munkával, megfelelő tanulással, önálló és értékes állampolgáraivá válhassanak az ország számára. Arra törekszünk, hogy Krisztus kegyelme és a Biblia igéje által, egyenértékűvé váljanak másokkal és ugyanazokat a lehetőségeket megkaphassák, mint bárki más.

 

16.

Börtönmisszió

 

     Célunk az, hogy segítsük,a börtönben sínylődőket és azokat, akik szabadulásuk után a tisztesség és az Istenben való hit útjára akarnak lépni.

     A börtön fájdalommal és szenvedéssel van tele, ezért ide olyan lelkész kell, akiben együttérző szeretet munkálkodik.

     A börtön egy olyan zárt terület, ahova különböző hátterű, más-más életúttal és élettapasztalattal rendelkező emberek zsúfolódnak össze. Olyanok, akik életük során nem nagyon kaptak szeretetet, emberi törődést, vagy csak képtelenek voltak meglátni és határvonalat húzni a jó és a rossz között.  A többre vágyás, az irigység, féltékenység, testi vágyak, düh, erőszak, bosszúállás és még számtalan indok vezette őket oda. A letartóztatás után szembesülnek először leginkább tettük súlyával, amikor elsötétülnek a kilátások és a gondolataikat elönti a múlt. Az ítélet után pedig egy más világ tárul elébük. A kilátástalanság, a reményveszettség világának tudata.

     A lelkész szolgálata az, hogy ebben az elveszett állapotukban reménysugár legyen és átvezesse őket ezen a mély válságon. Bűnbánatra jutassa, felismertetve velük tettük elkövetésének okait. Krisztus keresztjéhez kell vinnie őket, hogy a kegyelem megragadása után könnyebbé válhasson a börtönben eltöltött további éveik, majd pedig szabadulásuk után, vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. Tisztességes, megbecsült polgárok válhassanak belőlük, akik már nem a sötétségben és a bűn hajlamaiban, hanem a világosság igazságában járnak, Isten jó illatát hordozva.

     Sok rab vágyik lelkének megtisztulására, és ha megnyitja szívét Jézus előtt, akkor van lehetősége rá, hogy erkölcsben és hitben, egyaránt megújuljon. A gyógyulás azonban lassú, ezért szabadulásuk után sem szabad elengedni őket, hanem további gondozásra szorulnak. Abban is segíteni kell, hogy otthont és munkát találva, önállóvá válhassanak.

     A lelkésznek meg kell látnia bennük az elveszett bárányt. Azt az elveszett lelket, akit karján hordozva kell a nyájhoz visszavinnie, hogy megtalálják a helyüket a juhok közt. Ha a rab nem mozdul meg, Isten hívó szavára, élete továbbra is sivár, nyomorúságos és szenvedéssel teli lesz, de ha megmozdul Isten hívó szavára, akkor Ő bekötözi sajgó sebét, és meggyógyítja életének törését.

 

17.

Kórházmisszió

 

     Célunk az, hogy segítsük a hosszabb ideig kórházi tartózkodásra kényszerülő beteg embertársainknak.

     Fontos a segítségnyújtás. 

     Ez lelki támaszt és személyi törődést jelent.

     A betegség önmagában véve is nagy testi gyötrelem, ha azonban a betegség elhúzódik, vagy életveszélyes, esetleg egész életét végig kíséri, arról nem is beszélve, ha gyógyíthatatlan formát ölt, a lélek könnyen összetörik. Ez depresszió, elkeseredés, reményvesztettség formájában jelentkezhet.

     A kórház légköre nyomasztóan hat, nem is szólva arról, hogy ki vannak szakítva megszokott környezetükből és családjuk folytonos közelségéből.

     A családok, rokonok, ismerősök látogatása a betegek felé ezért nagyon fontos, mert ebből tud vigaszt meríteni,  ezáltal  érzékeli a törődést.  Az az  elmondhatatlan megnyugvás,  hogy  gondolnak  rá,  nagyban

segíti a gyógyulását, mert mindezek az ingerek pozitívan hatnak a beteg testének állapotára.

     Vannak azonban sokan, akiket alig, vagy egyáltalán nem látogatnak. Ez a rehabilitációs intézetekben általános jelenség. Ezek, azok az idős emberek, akik már életük végéig ide vannak kötve és nem nagyon érintkeznek a külvilággal.

     A betegek nagyon igénylik a rájuk való figyelést és nagyon örülnek, ha valakinek elmondhatják, megoszthatják gondolataikat, problémájukat, vagy csak mesélhetnek. Nagyon hálásak tudnak lenni már akkor is, ha rájuk mosolyognak, pár bíztató szót hallanak, vagy csak megfogják a kezüket.

     A nővérek nem tudnak mindig ott lenni a közelükben, hogy lelki támaszként is mellettük legyenek, mert sok más teendőjük is van.

     Ezért érezzük nagyon fontosnak ezt a szeretetszolgálatot. Elsősorban a hosszan tartó, vagy gyógyíthatatlan beteg gyerekek és felnőttek felé és mindazon idősek felé, akik életüket végig a kórház rehabilitációs osztályán élik le.

 

18.

Hitehagyott keresztények felé való szolgálat

 

     Célunk az, hogy segítsük azokat a keresztényeket, akik újjászülettek ugyan Jézus Krisztusban, de a gondok, problémák nehézségei, vagy a kísértések próbái  miatt  elbuktak és visszatértek a  régi életükbe, vagy más hamis tanok felé fordultak.

     Ha elbukik, az vagy saját gyengeségeik, vagy az Urnak való elkötelezettség hiánya, vagy erőtlen lelkiismeret, vagy meg nem értése Isten valóságának és a kegyelem igéjének, vagy az emberek csalárdságai, vagy a gazdagság utáni ellenállhatatlan csábítás miatt történhetett meg.

Ezek azok, akik elhajoltak és hitehagyottakká lettek.

     Sokan elbuknak, vagy csak nehezen tudnak a keskeny úton maradni, de fontos, hogy felálljunk és tovább menjünk. Csak egy út, egy igazság, egy élet létezik. Ez pedig maga Jézus Krisztus.

     Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem, hogy megtérjen és éljen. Isten azt is kéri, hogyha valaki eltéved az ösvényen, vezessük vissza a helyes útra, mert az életet ment.

     Isten bövölködik a megbocsátásban és kész újra megtisztítani a szívét és fehér ruhát adni rá.

János 14:6; Ezékiel 3:20-21; 18:31-32; Zsidók 4:14-16; 1János 1:9; Zakariás 3:1-7

 

19.

Lelki válságban élők felé való szolgálat

(depresszió, elkeseredettség, gyász, feladás, öngyilkosságra való hajlam)

 

     Célunk az, hogy segítsük azokat a lelki válságban lévő, fiatalokat, felnőtteket, időseket, akik depresszióban, vagy mély gyászban szenvednek.

     Jézus azt mondta a Máté 11:38-ban: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én, megnyugtatlak titeket.” Ezzel kifejezte, hogy Ő a megoldás a megterhelt, megfáradt ember számára. Jézus a békesség, a nyugalom, az öröm forrása.

     A depresszió, lelki megterheltség napjaink általános népbetegsége. Mindannyiunk életében előfordulnak negatív hatások, amik befolyással vannak az érzelmeinkre. Nehezen feldolgozható életesemények, súlyos betegségek, családtagunk elvesztése, pénzügyi válságban lévő helyzetünk, konfliktusok más emberekkel, csalódások, válások és lehetne sorolni végtelenségig a depresszió kialakulásának okait, ami ha időben nincsen kezelve, koros lelki válsághoz, vagy akár öngyilkossághoz is vezethetnek. Sokan, akik ebben szenvednek, életük megnyomorítójának is nevezik. Nem ok nélkül, hiszen fájdalmasabb és súlyosabb hatásai lehetnek, mint a testi betegség. Ez az állapot olyan gyötrelmes érzéseket tud okozni, amely által még az életét is hiábavalónak, értelmetlennek találja. Ez az érzés, pedig egyre intenzívebbé válik, ha nem kezelik.

     Ezért kell nagyon komolyan venni ezt a lelki állapotot és Isten igéje és kegyelme által, megtalálni rá a megnyugvás, felüdülés, helyreállítás gyógyszerét.

 

20.

Szenvedélybetegeket segítő szolgálat

 

 Célunk az, hogy segítsük azokat, akik különféle szenvedélybetegségben szenvednek és önszántukból szeretnének szabaddá válni tőle.

Legsúlyosabb szenvedélybetegségek:

- Alkoholfüggősség

- drogfüggősség

- cigarettafüggősség

- játékszenvedély

- internetfüggősség

- gyógyszerfüggősség

- alkohol és gyógyszer együttes függőssége

- bulimiafüggősség

 

     A függőséggel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni, mert ez sokszor már csak a következménye mindannak a szorongásnak, depressziónak, családi viszálynak, életében el nem ért, valós, vagy képzeletbeli vágyaknak, vagy olyan tragédiának, amit nem tud feldolgozni, amik a háttérben húzódhatnak meg. Ezért az okokat kell legtöbbször feltárni, hogy kezelni lehessen a szenvedélyfüggősségeket. A cigarettánál ott van még a berögözött kézmozdulat, a rituális rágyújtás szokása is.

     Ami nehézzé teszi az ebből való szabadulást, az az elvonási tünet és a szenvedélyről való végleges lemondás. A test, a lélek, a mozdulatok, amik mind hozzászoktak ezeknek a szenvedélyeknek a tünetéhez, nehezen akarják elengedni a beteget, hogy szabaddá váljon tőle. Mindenáron rabságban akarják tartani, épp ezért a személy saját szabad akarata sem mindig elegendő hozzá. Ugyanis nagyon nagy erők hatnak rá. Olyanok, amik legtöbbször meghaladják a saját erejét és önmagától képtelen felülkerekedni rajtuk. Isten segítségére és erejére van szüksége, hogy végérvényesen leszámolhasson ezen ellenségeivel és teljes diadalmat vehessen rajtuk. 

 

21.

Családsegítő szolgálat

 

     Célunk az, hogy segítsük azokat a családokat, akik hozzánk fordulva segítséget kérnek az életviteli, lelki, szociális problémájuk megoldására. Feladatunk közé tartozik, hogy a krízis helyzetben részükre segítséget nyújtsunk. Sok család él mélynyomor, vagy veszélyeztetet körülmények között. Ennek feltárása és okainak megértése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy tisztán láthassunk. Sajnos, sok családot a nincstelenség, az alkoholizmus, vagy a házaspárok feszült ellentéte nyomorít meg, ami sokszor torkollik testi bántalmazásba. Vannak más okok is, amik a problémák kialakulásához vezetnek. Ezeknek mindig a gyökerét kell felkutatni.

     Sajnos ezeknek a súlyos konfliktusoknak, mindig a gyermek az áldozata, aki tehetetlenül szemlélve részvevője mindennek. Isten a békesség és a helyreállítás Istene, ezért mindenképpen erre kell törekedni.

     Vannak azonban olyan esetek is, amikor szükségszerű a hatóságok segítsége. Ha a család, vagy annak valamelyik tagja, esetleg gyermek kerül veszélybe, akkor kötelességünk a hatóságok felé való jelentés, hogy a további veszélyeztetést megelőzzük, megszüntessük. Ezek ellen, Isten igéje és Krisztus igazsága által kell fel lépnünk a jogtalanság megszűnése érdekében. Nem engedhetjük, hogy ezek a visszaélések családokat, anyákat, gyermekeket tegyenek tönkre, súlyos károsodást okozva vele lelkükben, vagy testükben.

     A békeségre törekvést, a kapcsolat helyreállításának szükségszerűségét, az egymáshoz való helyes viszonyulást, megbocsátást, az egymás iránti tiszteletet, megértést kell hirdetnünk. Erre kell törekednünk! Isten a szeretet Istene! Nekünk pedig ezt a szeretetet kell a családok otthonaiba bevinnünk, hogy amennyire lehetséges megszüntessük a szeretet által a viszályt, a feszültséget, a folyamatosan romló ellentéteket és helyes látást, megoldást nyújtsunk.

 

22.

Testi fogyatékos személyek felé való szolgálat

 

     Célunk az, hogy segítséget nyújtunk a testi fogyatékos személyek felé, akiket a társadalom még mindig nem képes igazán elfogadni és mind a mai napig tartózkodóak velük szemben.

     Pedig a mozgássérült, vagy nem látó, nem halló, beszédhibás személyek, ha meglátjuk bennük az értéket, felismerhetjük, hogy ugyanolyan szerethetőek, mint bárki más, csak meg kell találni a kulcsot hozzájuk. 

     Célunk, hogy életük minőségét, mi is segíthessük, és ezáltal egyre jobban beilleszkedhessenek a társadalomba. A társadalomnak pedig fel kell ismernie, hogy egyenértékűek velünk és ugyanolyan jogok illetik meg őket, mint bármely egészséges embert az országban.

     Legnagyobb vágyuk, hogy ők is tanulhassanak, dolgozhassanak, mint bárki más. Ez lenne a bizonyíték a maguk és környezetük számára is, hogy érnek annyit, mint bármelyikünk. Teljes értékű életre vágynak a maguk módján.

A sorsuk azonban nehéz, mert a világ egy része elutasítja őket.

Szomorú, hogy alig vannak, akik foglalkoznának velük, segítenék őket.

     A különleges figyelem és törődés helyet, amit igényelnének, sokan csak bántják, gúnyolják, megalázzák őket, hamis előítélettel viszonyulnak hozzájuk és egyre alantasabb vicceket találnak ki róluk.

     Sajnos ez nehezíti meg, hogy munkát találjanak. A munkaadók és a jelenkori emberek félnek, tartózkodnak tőlük. Ezért van nagyrészük kizárva a munkaerőpiacról. Csak kevesen tudnak elhelyezkedni valamilyen védett területen. A többségük a kiszorítottság miatt szegénységben, nyomorban él.

     Pedig értelmük teljesen ép és ugyanolyan jól gondolkodnak, mint mi.

     Tisztességesen és igazságosan kellene bánunk velük.

     Ezért lenne fontos, hogy megfelelő bánásmódban részesüljenek, a gyermekeket pedig méltóképpen neveljék és a képességeikhez mérten felkészítsék a későbbi feladatok elvégzésére is.

     Célunk, hogy mi is részt vállalhassunk a személyiségformálásukban, hogy jobban elboldogulhassanak az élet különböző területein. Törekednünk kell rá, hogy a társadalom minden ok nélküli ellenszenvét teljesen megszüntessük, vagy minél nagyobb mértékben mérsékelni tudjuk velük szemben.

     Szükségét érezzük, hogy adományokat is gyűjtsünk számukra és a lehetőségeinkhez képest anyagilag is támogassuk ezeket az intézményeket. Szükségesnek látjuk, hogy állapotuk javítása és gyógyulásuk elősegítése érdekében az intézmény bővíthesse az ápolási helyeiket, körülményeiket javítsa és korszerű felszereléssekkel is bővülhessen.

 

23.

Értelmi fogyatékosok felé való szolgálat

 

     Célunk az, hogy segítséget nyújtunk, az értelmi fogyatékos embertársaink felé, mert ez mindnyájunk feladata.

     Bár némileg különböznek tőlünk, hiszen egy külön, zárt világban élnek, mégis ha találkozunk velük, rájövünk, hogy csak értelmileg sérültek. A lelkük csupa melegség, akik nagyon tudnak örülni és őszinte érzelmeket kifejezni. Nem maradhatunk közömbösek irántuk.

     Az értelmi fogyatékos személyeket mégis sokan elutasítják mind a mai napig és úgy néznek rájuk, mintha nem is emberek, hanem valami különleges, de nem kívánatos lények lennének.

     Isten szerencsére nem így gondolkodik. Isten, aki minden embernek az Alkotója, ugyanúgy szereti őket, mint bárki mást. Nála nincs személyválogatás.

     Az értelmi fogyatékosság nem betegség, amit emberi eszközökkel gyógyítani lehetne. Ez olyan állapot, amit magában hordozz, ami végig kíséri egész életét. A velük való gondoskodás, törődés, nagy figyelmet, végtelen odaadó szeretetet és türelmet igényel. Megfelelő segítséggel és fejlesztéssel azonban az életvezetése kialakítható.

     Nem sajnálatra van szükségük, hanem a bátorításunkra, szeretetünkre, segítségünkre. Ha megszólítanak az utcán, járművön, bárhol, nem azt kell néznünk, hogy hangosan szólt-e, hanem Isten egyik teremtését kell látnunk benne.

     Speciális intézetekben, vagy saját otthonban a szüleikkel élnek, akik vigyáznak rájuk, foglalkoznak, tőrödnek velük, nap, mint nap. Fejlesztésükhöz azonban mi is hozzájárulhatunk, hogy a különböző szinteken a lehető legnagyobb mértékű önkiszolgálásra, életvitelre eljuthassanak, valamint alkalmassá tehessük őket a közösségi életre a kommunikáció és az odafigyelés fejlesztésén keresztül.

 

24.

Szeretetszolgálat

 

     Célunk az, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legjobban segítsünk a rászorultak és hátrányos helyzetűek életállapotán és amennyire tudjuk, csökkentsük a szegénységet Magyarországon.

     Isten így szól a Zsoltárok 12:6-an: „A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt azonnal felkelek. Biztosságba helyezem azt, aki arra vágyik.” Isten itt arról beszél, hogy rajtunk embereken keresztül munkálkodva azonnal felkel és cselekszik a szegények elnyomása és nyögése miatt. Mindazokat, akik erre vágynak, kimenti és biztonságba helyezi. A mi felelősségünk az, hogy Isten akaratát megtegyük, mert ránk bízta a Földet és az embereket. Felelősséggel tartozunk egymás iránt, ezért nem mehetünk el egymás mellett, mintha nem látnánk a szükséget. Ugyanis ezeknek a mélyszegényeknek a felkapaszkodása a normális életvitelre saját erőből szinte lehetetlen.

     Ma az országban több mint hárommillió ember él súlyos szegénységben. A szegénységi mutatók alapján az EU legszegényebb negyedébe tartozunk. Több mint másfél millió gyermek nélkülözik szegénységben, vagy kirekesztettségben.

     Emellett a munkanélküliség is egyre növekszik, munkahely hiányok miatt.

Kik élnek veszélyeztetett nincstelenségben?

- a tartósan munkanélküliek, vagy a részidőben foglalkoztatottak;

- a 6–700 ezer roma ember nagy többsége nyomorog;

- a gyermekes családok 41%-a, a nagycsaládosok 60%-a, az egyszülős csonka családok 45%-a szegény;

- a nyugdíjasok 50%-a számít szegénynek; még ha aktív korukban jól is kerestek, jelentős jövedelemcsökkenést szenvednek el;

- a munkanélküliek és a feketemunkára kényszerítettek, akik idős korukra nyugdíj nélkül maradnak, vagy alacsony nyugdíjban részesülnek;

- gyakran nélkülöznek a tartós betegségben szenvedők, vagy a fogyatékossággal élők;

- a hajléktalanok teljesen kiszolgáltatottak;

- Emellett az alsó középosztály is egyre jobban elszegényedik, hiába igyekeznek minden erővel elkerülni a szegénységet. Ők is egyre több napi gondokkal küzdenek, és a fizetésük szűkössége miatt, tartozásaik keletkeznek a közüzemi díjaknál, és a bankrészletek fizetésénél is.

Bár a közmunka és a munkáltatói támogatás mellett az állam forint-milliárdokat költ elhelyezkedést segítő programokra, nagyrészt sikertelenül, mert a munkahelykínálat szűkössége a meghatározó.

A romáknál az elkeseredés még nagyobb lehet. Az örökös megbélyegzettség, a folytonos frusztráció depresszióhoz vagy az agresszió fokozódásához vezethet.

      A legelszegényedettebb régiók Kelet- és Északkelet-Magyarországon, valamint a dél-dunántúli térségben találhatók. Nagy a nyomor a városi és falusi szegénynegyedekben, a gettókban élő emberek körében is, ahonnan a kitörés szinte reménytelen.

     Szükséges tehát felvennünk a harcot a szegénység ellen, mert Istennek minden ember drága és nem akarja, hogy egy is elvesszen, vagy nélkülözzön (Zsoltárok 82:3-4; Jeremiás 21:12, 22:3).

     Mint ahogyan írva van Jézusról, hogy: „Szórt, adott a szegényeknek. Az Ő igazsága örökké megmarad.” (2. Korinthus 9:9)

 

25.

Menedékhelyek, létesítmények létrehozása

 

     Célunk olyan létesítmények létrehozása és felépítése, amelyben segítséget és menedéket tudunk nyújtani:

- mélyszegénységben élő családosok részére;

- mélyszegénységben élő egyedülálló férfiak részére;

- mélyszegénységben élő egyedülálló nők részére;

- olyan nők számára, akik egyedül nevelik a gyermekeiket;

- gyermekek számára, akiket elhagytak, vagy meghaltak a szülei;

- bántalmazott és kitaszított nők részére;

- testi fogyatékos személyek részére;

- értelmi fogyatékos személyek részére;

- olyan hajléktalanok részére, akik már képtelenek aktív munkára;

- sürgősségi menedékhely, gyerekeknek és tinédzsereknek;

- terhességi és gondozó központ, terhes lányok és nők számára;

- egészségügyi központ, önkéntes orvosokkal azok számára, akiknek nincs biztosításuk;

- létesítmény, alkohol és drogfüggő emberek részére;

- külön nappali melegedő, hideg, esős, szeles, és téli időszakokra;

- étkeztetési hely, hajléktalanok részére;

- Jótékonysági központ, élelmiszer, ruházat, egyé adományok tárolására, és gyorssegélyezések részére;

- óvoda, általános iskola, gimnázium létrehozása, működtetése

- végül fontosnak látjuk egy közösségi épület létrejöttét, közös istentisztelet részére

 

26.

Segélyszervezetekkel kapcsolattartás

 

     Fontosnak tartjuk az önkormányzatokkal, különböző segélyszervezetekkel és egyéb alapítványokkal, egyesületekkel az együttműködést. Az egész ország szükségben van. Minden városban, településben nyomor és éhínség uralkodik, ezért nem különülhetünk el egymástól. Szükségünk van egymásra. Segítenünk kell egymást, hogy bármilyen helyzetben számíthassunk egymásra. Ezért össze kell fognunk és egységben kell szolgálnunk. Hatékonyan csak úgy működhetünk, ha egymással kapcsolatot alakítunk ki és szorosan együttműködünk. Nyíltnak és őszintének kell lennünk, hogy egymástól tanulva, minél több személyt megmentsünk és gyakorlati megoldást, segítséget nyújthassunk a rászorultak számára.

     Ez a mi feladatunk, a mi küldetésünk.

     Mi, akik emberek megmentésén fáradozunk, egy célért küzdünk. Versengés és irigység nélkül kell tehát munkálkodnunk, csak azt tartva szemünk előtt, hogy minél többen kerülhessenek biztonságba. Isten, aki velünk van, és aki együtt érez a szenvedőkkel, megáldja a munkánkat és mindent megad annak érdekében, hogy csökkentsük a szegénységet. Nem számit, hogy a rászorultak az ország melyik területéről, milyen etnikumából származnak. Fontos, hogy mi egymással együtt szolgálva megtaláljuk őket, vagy ők találjanak ránk.

 

27.

Bűn elleni küzdelem

 

     „A gonosz azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson” - mondta Jézus a János 10:10-ben. Ezért Isten azt kéri, hogy öltözzük fel minden fegyverét, hogy ellenállhassuk az ördögnek, és az ige kardjával küzdhessünk ellene (Efézus 6:11-18). Mert nem ember ellen van harcunk, hanem a gonoszság szellemei ellen, akik az engedetlenség fiaiban munkálkodnak (Efézus 2:2). Jézus a Lukács 10:19-ben azt ígéri, hogy hatalmat ad arra, hogy a hogy a Sátán gonosz munkáját megtapossuk és annak minden erejét. Ez felhívás is a részéről, hogy küzdjünk a jogtalanság, a bűn és annak mindenféle erői ellen.

     Ez tehát, egy szent küldetés!

     Isten a derekunkra feladja a kardot (Isten beszédét), hogy annak hatalmával, erejével, és dicsőségével a Jézus nevében való tekintély által, haladjunk és küzdjünk az igazságért, a szelídségért és a jogosságért. Zsoltárok 45:4-5

     Ahogyan Isten szereti az igazságot és gyűlöli a gonoszságot, nekünk is akképpen kell gyönyörködnünk az igazságában és gyűlölnünk mindazt, amit az ige gonosznak, bűnnek ítél. Jézust ezért kente fel a társai fölé és adott néki mindennél nagyobb hatalmat. Isten a Szent Szellem által minket is felken ezzel a hatalommal, erővel és tekintéllyel, hogy a jogosságért felemeljük a szavunkat.

Ezek pedig azok a gonosz erők, amik ellen harcolnunk, küzdenünk kell:

1. keresztényüldözés (vallásszabadság sárba tiprása)

2. elnyomás (kizsákmányolás, személyes szabadság megsértése, szabad választási jog elvesztése)

3. rabszolgaság, emberkereskedelem (akiket eladnak, hogy éhbérért dolgozzanak, vagy szex rabszolgák legyenek)

4. fegyverkereskedelem (A fegyverek gyártása, eladása növeli a veszélyezettséget a világban.  Hatalmas üzlet, amit bárki megvásárolhat. Nemcsak a hadiipar, az államban lévő hatalmasságok, hanem gyilkosok, terroristák, uszítók, a világ elpusztítására törekvő gonosztevők is kereskednek vele, hogy ártatlan emberek életének kioltására, kivégzésére, a gonosz céljaik felhasználása használják. Állampolgárok, népek, nemzetek, országok rettegnek, mindezek fenyegetései miatt.)

5. gyilkosság (Aki az ember élete ellen tör. Kivétel a jogos önvédelem.)

6. háború (polgárháború, vagy amikor, országok egymás ellen harcolnak)

7. terrorizmus (zsidók, keresztények, hitetlenek az elsődleges célpontjaik, valójában azonban az egész világ állampolgára érintett benne)

8. erőszak (bántalmazás, könyörtelenség, megfélemlítés, fenyegetés, zsarolás)

9. drogkereskedelem (az emberi tudat, értelem tönkretevője)

10. éhínség (azok ellen, akik tétlenül nézik a nyomort és okozói ezek kialakulásában)

11. antiszemitizmus (zsidógyűlölet)

12. rasszizmus (faji megkülönböztetés, különböző etnikai csoport gyűlölete)

13. hitetlenség (Istentagadás és a Teremtő elutasítása)

14. langyosság (képmutató kereszténység, vallásosság)

15. szeretetlenség (hidegség, tiszteletlenség, meg nem bocsátás, engesztelhetetlenség, kemény szív)

16. büszkeség (gőg, önteltség)

17. Önző élet (közömbösség, közöny, érdektelenség a világban lévő válság, és a szükségben lévők felé)

18. bálványimádás (tárgyak, emberek, vallásos ereklyék, egyéb… imádásai)

19. okkultizmus (horoszkóp, csillagjóslás, jövendőmondás, halott idézés, varázslás, mágiák, spiritizmus, ördögimádás)

20. igazságtalanság (elfogultság, korrupció, megvesztegetés, igazság elfordítása ajándékért)

21. jogtalanság (amikor a jog megszűnik, és a jót gonosznak, a gonoszt pedig jónak mondják)

22. hazugság (az igazság elferdítése, letagadása)

23. átkozódás (rossz kívánság másokra, gyűlölködés, harag, indulat, irigység)

24. erkölcstelenség (szabad szerelem, házasságtörés, homoszexualitás, paráznaság, szexuális pervezió)

25. káros szenvedélyek (drog, alkoholizmus, dohányzás, játékszenvedély, gyógyszerfüggősség)

26. emberek megkárosítása (lopás, rablás, sikkasztás)

 

28.

Békéltetés szolgálata

 

     Isten ránk, keresztényekre bízta a békéltetés szolgálatát, hogy a mi szolgálatunk által békéltesse meg magával a világot és nyilvánítsa ki ismeretét a Földön (2. Korinthus 5:18-19).

     Jézus Krisztus azért jött el hozzánk testben a Földre, hogy bizonyságot tegyen az igazságról (János 18:37). Helyettes halálával és feltámadásával pedig szabaddá tegyen bennünket a bűneinktől és elvegye a haláltól való félelmünket (Róma 4:25; Zsidók 2:14-15). Lerombolta a bűnt a testben és örök életet biztosított számunkra, ha hiszünk benne és betöltjük az Ő igazságát (János 3:16).

     Ezt az üzenetet kell átadnunk a világnak.

      Isten akarata az, hogy amiképpen az Ő országában, itt a Földön is igazságban, szeretetben, szentségben, békességben, szelídségben, örömben, megelégedettségben éljünk (Róma 14:17).

     A Szent Szellem azt az életformát, belső jellemet akarja kimunkálni bennünk, ami Krisztus természetének hasonlatossága felé hatja a szívünket (1. Korinthus 13. fejezet).

     A Szent Szellem egészséges, tiszta, jó gyümölcsöket akar megteremteni a bensőnkben (Máté 12:33).

     Istennek az a vágya, hogy Isten és emberszeretetben, az ige világosságában, helyes szellemi látásban, bűn nélkül szabadon élhessünk, boldog reménységben várva a testünk megváltását, életünk megdicsőülését Krisztusban. Isten ki akarja munkálni bennünk a Szent Szellem gyümölcseit, amik teljessé tehetik az itt lévő életünket és megtarthatnak az örök életre (Galátzia 5:22). Az a vágya, hogy a szívünk tele legyen hittel, reménnyel, szeretettel (1. Korinthus 13:13), ami képes megteremni az alázat, jóra való hajlandósság, megbocsátás, gyöngédség, békességre való törekvés, jóság, irgalmasság, türelmesség, megértés, szívesség, jóakarat, hűség, önzetlenség mértékletesség gyümölcseit.

     Isten arról is beszél, hogy ne csak így éljünk, hanem a gondolataink is tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek legyenek, és amik csak jó hírűek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjunk (Filippi 4:8).

     „Az Istentől származó bölcsesség ugyanis, tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes.” (Jakab 3:17)

     Fel kell hát vennünk Isten szerető igéjének kardját és meg kell tanulnunk helyesen és bölcsen használni. Mert a kard Isten dicsősége és ékessége és ebben az ékességben kell haladnunk tántoríthatatlanul előre és küzdeni Isten diadalával az igazságért, a jogért és a szelídségért (Zsoltárok 45:4-5).

     Mert akiknél az igazság van, harcolnak is azokkal (Példabeszédek 28:4).

     Isten igazsága, szeretete, békessége, kegyelme, megbocsátása, jósága mellett kell kiállnunk és ebbe az irányba kell vezetni az emberi gondolkodást, értelmet, hogy az akarat meghajoljon előtte.

     Isten azt akarja, hogy élet és békesség legyen a Földön (Róma 8:6)

     Isten azt akarja, hogy szeretetben járjunk és az Ő dicsőséges ismerete nyilvánvalóvá váljon az egész világon (Hóseás 6:6).

     Isten azt akarja, hogy igazság és jogosság uralkodjon a nemzetekben (Zsoltárok 89:15; Ézsaiás 56:1)

 

29.

Vendéglátás gyakorlása

 

     A Biblia a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének 13. igéjében így szól: „A szentek szükségeire adakozók legyetek. A vendégszeretetet gyakoroljátok.”

     A vendégszeretet nagyon fontos Isten számára, mert előtte a 10. igében kifejti, hogy ez a cselekedet olyan tiszteletadásról szól, amikor a mások felé irányul a figyelmünk és kitárul a szívünk önzetlensége a jótéteményre.

     Sajnos napjaink keresztény kultúrájában már csak kevesen gyakorolják ezt a kedves cselekedetet. Pedig csodálatos érzés, amikor egy vendég számára, meghitt légkört teremtünk és eléje tárjuk a nyugalom és a béke otthonosságát, átnyújtva neki is azt, amit magunknak készítettünk.

     Jézus korában a vendégszeretet általános, mindennapos cselekedet volt. Jézust is sokan meghívták az otthonukba, de még az apostolok idején is elterjedt volt.

     Manapság ritkán hívjuk meg testvéreinket, barátainkat.

     Pedig ez a krisztusi cselekedet a szívünk állapotát mutatja meg. Nyilvánvalóvá válik általa, milyenek is vagyunk valójában embertársainkkal. Isten azt mondja, gyakoroljuk a vendégszeretet, el ne feledkezzünk róla. Sőt arra is felhívja a figyelmünket, hogy akár tudtunkon kívül, angyalokat is megvendégelhetünk (Zsidók 13:2).

     Sőt a Lukács 14:12-14-ben arról beszél Jézus, hogy olyanoknak is készítsünk vendégszeretetet, akik soha nem tudják viszonozni. Szegényeknek, csonkáknak, sántáknak, vakoknak. Ezáltal kéri, hogy ilyenképpen is gyakoroljunk irgalmasságot.

     Törekedjünk hát, hogy szívünk szeretetéből önzetlenül, viszonzás nélkül ily kedves és Isten számára kegyes cselekedeteket tegyünk testvéreink és rászorult, szegény embertársaink felé.

     A mi egyesületünk közösségének is kötelessége hát, hogy rendszeresen vendégséget rendezzünk, a hitbeli testvéreink és a nincstelenek, kivetettek részére is.

 

30.

Gyűlések

 

     Az egyesület, vezető tagjai havonta legalább egy alkalommal kötelesek gyűlést tartani. A megjelenés kötelező!

A gyűlés célja:

- megbeszélni az elmúlt hónap eseményeit

- megbeszélni a további terveket

- megosztani egymással tapasztalatainkat

- vitás kérdések felvetése, megtárgyalása

- új vezetők, szolgálók kinevezése, esetleg leváltása

- a közösség munkálkodásával, avagy fegyelmezésével kapcsolatos kiértékelések megbeszélése

- esetleges konfliktusok feltárása

- sikerek, kudarcok, hiányosságok, pótlások megbeszélése

- erősíteni a közösség egységét, kötödését

- közös ima, közösség egymással

 

31.

Rendezvények, konferenciák megszervezése

 

     Szükségesnek látjuk, hogy évente legalább egy alkalommal – ezt a lehetőségek és a szükségszerűségek határozzák meg – több napos rendezvényt hozzunk létre.

     Célunk az, hogy más hasonló elhivatottságú egyesületekkel, szervezetekkel, gyülekezettekkel együtt, tapasztalatokat cseréljünk, megvitassuk a világ és az egyházak helyzetét, közösen feltárhassuk a további lehetőségeket és ez által még hatékonyabbakká válhassunk.

     A közös összefogás, az összekapcsolás, az egységes szolgálat rendkívül fontos és szükséges a világ, a szervezetek, alapítványok és az egyházak még nagyobb Krisztusból áradó világosságának eléréséhez.

     A konferencia egy összetett rendezvény, ennek megfelelően precíz összehangolást, pontos előkészítést igényel.

     Erre gyakorlott, szakmailag is felkészült konferenciaszervező van megbízva, akinek feladata, hogy a megtervezett időpontra minden készen álljon.

 

32.

Egyesület pénzügye, hozzájárulások

 

     Az egyesület az anyagi költségeket, céljainak megvalósításához és működtetéséhez, kizárólag adakozás, az adó 1%-a és adományok útján kívánja előteremteni.

     A tízed nem kötelező, mert az Újszövetség erre senkit nem kötelezett, de adható, ha valakinek a szíve erre irányul. Az adakozás és adomány mértéke is teljesen önkéntes. Erre kényszer, vagy kötelező előírás nincs, de nem is lehetséges. A példabeszédek 11:24 mégis arról beszél: „Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságát, de ugyan szűkölködik.” Ha mi ezekre a bibliai igazságokra alapozunk, akkor láthatjuk, hogy Isten elvárja, hogy adjunk jó és nemes célokra. Ő pedig megáldja nemcsak azt, akinek adunk, hanem az adakozót is.

     Céljaink létrehozására, a szükségek betöltésére, a kiadások kifizetésére, a szervezet hatékony működéséhez, szolgálatunk végzésére azonban pénz kell.

     Az államot nem kérjük, hogy költségvetéséből áldozzon ránk. Azonban ha rászorultak, hajléktalanok segítségében tevékenykedünk, hogy ételt, italt, ruházatot adjunk nekik és létfontosságú létesítményeket keresünk számukra, hogy emberi körülmények között, otthonban éljenek, számítunk rájuk. Ezen felül, ha szervezetünk az okirat 25. pontján leírtak alapján, különböző válság (krízis) építmények létrehozásán fáradozik, hogy azokat fenntartva működtetni tudja, akkor az államtól joggal várhatjuk el, hogy az állami költségvetéséből, bizonyos összeget vállaljon át és segítse e tevékenységünk finanszírozását.

     A pénzügyi források felügyeletére, megbízott pénztáros van kinevezve, aki az egyesület testületével együttesen dönt a költségek elosztásáról és kifizetések módjáról.

     Minden bevételről és kiadásról számla és írásos jelentés készül.

 

33.

Közösség tagjai

 

     Az egyesület tagjaihoz kizárólag önként csatlakozhatnak. A kényszer kizárva. Így bárki, aki úgy gondolja, hogy nem akar tovább az egyesületünkhöz tartozni, nyugodtan elmehet.

     Az egyesület tagja az lehet, aki újjászületett keresztény és Isten akarata, igéjének szavai alapján él.

     Szükséges, hogy alázatos, szelíd, békességre törekvő, jámbor lelkek legyünk. Istent kell szolgálnunk, teljes alázattal, szeretettel, istenfélelemmel (Róma 12:3-8). Tisztábban kell lennünk azzal, hogy a keresztény élet nem csupán elméleti tudás, hanem elkötelezett, hitbeli, jó gyümölcsökkel teljes élet, akik felelősséggel tartozunk Isten, magunk, az egyesületünk és embertársaink felé is (Efézus 4:1-16).

     Akik hitetlenek, részegesek, gyűlölködök, hazugok, vagy parázna, kicsapongó, felelőtlen, és egyéb olyan életet élnek, amik ellentétesek Isten erkölcsi normáitól, nem tartozhatnak hozzánk.

     Mind az egyesületben, mind a kint lévő életben példás életet kell folytatnunk. Világosságot, jó illatot, ízt kell árasztanunk magunkból.

     Ez egy aktív egyesület, amelyben mindnyájunknak ki kell vennünk a részünket becsületességben, buzgalomban, szeretet által munkálkodó hitben, önzetlen irgalmas cselekedetben, a test hatékony építésében, hogy ha kell még meghalni is képesek legyünk az igaz ügyért (1. Korinthus 12:12-27). Felelősséget kell vállalnunk a testvéreinkért az egyesület fejlődésében és alávetni magunkat Isten akaratában teljes igyekezettel és szorgalommal. Elkötelezettnek, erősnek, bátornak, formálhatónak, tanításra alkalmasnak, tisztességesnek és a saját adottságainkhoz képest jó földe vetett magnak kell lennünk.

     Isten nem vár el tőlünk többet, vagy kevesebbet, mint amennyi hittel rendelkezünk. A hitünknek azonban naponta növekednie, erősödnie kell (Lukács 17:5-6).

     Az egyesület védelmet, melegséget, összetartozást, biztonságot, Szellemben való növekedést, szolgálati lehetőségeket ad. A szeretetet és a Krisztus igazságában való megmaradást az összekapcsolt egység, az egymás iránti gyöngéd felelősségvállalás hozza létre.

 

34.

Egyesületi fegyelem

 

     Hisszük, hogy az egyesületben lévő fegyelem Istentől rendelt eszköz, hogy az ige tisztaságának, erkölcsének, a helyes szellemben élő közösségnek rendjét megtartsa (1. Péter 5:5).

     Hisszük, hogy a fegyelmet Isten várja el tőlünk, hogy minden jó renddel és ékesen működjön, amit az ige által egyértelművé is tesz számunkra (1. Korinthus 14:33, 40).

     Az egyesületet nem alakíthatjuk úgy, ahogyan mi akarjuk. Ahogyan a lelkiismeret szabadság sem azt jelenti, hogy mindenkinek mindent szabad. Ha szabadjára lenne engedve az önakarat, veszélyeztetnénk az egyesület létét, egységét és Istennek kedves lelkületét.

     Isten akarata az, hogy istenfélelemben, neki való engedelmességben, az ige vezetésével összhangban éljünk a Szent Szellem közössége által (Efézus 4:16).

     Ha nem lenne egyesületi fegyelem és egyesületi irányítás, az egyesület képtelen lenne megmaradni egészséges egységben. Megosztások, helytelen tanítási és erkölcsbeli szétcsúszások lennének (Zsidók 13:17).

     Ezt a fegyelem tartja vissza és fékezi meg azokat, akik önállósodni akarnak, félre akarják magyarázni Isten igéjét, vagy ellen akarnak szegülni Krisztus tanításának. Máskor pedig ösztönző hatással hat, amikor némely egyesületi tagok nem mutatnak elég készséget Isten akaratának teljesítéséhez. Esetenként azonban fenyítő vesszőként is kell használni, hogy a súlyos bűnök kárt, vagy zavart ne okozhassanak a közösség és a tagok életében (1. Korinthus 11:16).

     Isten nem engedi meg, hogy olyan nézetek, irányzatok alakuljanak ki és érvényesüljenek az egyesületen belül, amik nem egyeznek meg az általa létrehozott Egyház hitével és azokkal a szabályokkal, amik őrzik és vigyázzák az egyesület helyes, igén alapuló látását (Róma 1:18).

     Isten óv azoktól a hamis tévtanitóktól is, akik gyülekezetekbe próbálnak beépülni, hogy ott veszélyes eretnekséget hirdetve becsempésszék azt a gyülekezet egészséges hitbeli életébe, kárt és bomlást okozva azzal (2. Péter 2:1). Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a bűn olyan, mint a kovász, ha nem állítják meg terjedni fog. Nem mondhatjuk „majd csak lesz valahogy”. Ezeket kezelni kell.

     Ez a fegyelmezés azonban csak az egyesület tagjaira vonatkozik. A világban élő emberek fegyelmezésére nincs hatalmunk (1. Korinthus 5:12-13). A világ nem a nyájhoz tartozik. A világ felé egyedül csak az evangéliumot hirdethetjük, hogy megtalálhassák az egyedüli utat, igazságot, életet, Krisztus keresztje által (János 14:6).

 

35.

Egyesület tagjainak fegyelmi ügye, kizárás

 

     Azt, aki ennek ellenére mégis vétkezik, Jézus szavai szerint előbb négyszemközt fenyítjük meg a szelídség lelkével (2. Timóteus 2:25). Ha mégis tovább vétkezik, két vagy három tanú jelenlétében fenyítjük meg, ha pedig ekkor sem tér meg, akkor a közösség színe elé visszük (Máté 18:15-17).

     A fenyítés célja, hogy a vétkezőt visszaigazítva a helyes útra a bűn rabságából kiszabadítsa. Azt az egyesületi tagot, aki bűnéhez mindvégig ragaszkodik és nem mutatva megbánást a fenyítéket megveti, végső esetben kizárjuk az egyesületből (1. Korinthus 5:5). A kizárás nem végleges, hanem arra való, hogy magába szálljon és felismerve bűnének súlyosságát őszinte bűnbánatot gyakoroljon Isten előtt, hogy megtérve, megújult lélekkel térhessen vissza (Ezékiel 3:20-21; 1. János 5:16).

     Mivel az Egyház Krisztus teste, ezért szentségben kell járnunk (1. Péter 1:15-16).

     Aki nyilvánvaló bűnöket követ el, az szégyent hoz az egyesületre és rossz példával jár elől az egyesületi tagok előtt, de a meg nem tért emberek előtt is. Cselekedetével akár másokat is bűnre csábíthat. A világ az ilyen bűnben élő, álszent keresztények miatt káromolja az egyházat (Róma 2:24).

     Ezért kell a vétkezőnek bűnbánatot gyakorolnia, ha pedig ez nem lehetséges a végső esetben kizárni az egyesületből. Az egyesület csak így szabadulhat meg a szégyentől és a megbélyegzéstől.

     Ezért szükséges az egyesületben fegyelmet gyakorolni.

     Isten azt mondja, hogy az Ő fenyítését meg ne utáljuk, mert a javunkra műveli azt (Zsidók 12:5-11).

     Az egyesület vezetőségének elég bátornak kell lennie ahhoz, hogy a fenyítés, vagy akár a kizárás szolgálatát is gyakorolja. Ugyanis egy tag bűne nem sodorhatja veszélybe az egyesület jó hírnevét.

     Bár minden bűn megrontja az ember és Isten közötti kapcsolatát, mégis különbség van bűn és bűn között.

     Amelyik bűn azonban nyilvánosságra kerül, azt orvosolni, helyreállítani kell Isten igéjének eligazítása által.

A bűnt meg kell ítélni! (1. Korinthus 5:3)

A bűnt gyűlölni kell! (Zsoltárok 45:8)

A bűnt el kell utasítani! (Jakab 1:12)

A bűn ellen harcolni kell! (1. Korinthus 16:13; Jakab 4:7)

A bűntől szabaddá kell válni! (János 8:36; Róma 7:23-25)

 

36.

Egyesület terjeszkedése

 

     A Máté 13:31-33-ban, Jézus két nagyon fontos példázatot mondott.

     Az első példázatban arról beszél, hogy a mennyeknek országa olyan, mint az apró mustármag, amit elvetve a földbe először nem is látunk. Később, azonban amikor kikel nagyobb lesz a veteményeknél és fává lesz. Olyan magasra nő, hogy rá szállnak a madarak és fészket raknak az ágain.

     A másik példázata a kovászról szól, amit az ember, ha lisztbe és vízbe vegyit, megkel és megdagad.

     Az egyház is ilyen. Isten testnek hívja, akinek a feje Krisztus. A testnek pedig sok tagja van, cselekedve mind a maga feladatát. A tagok pedig növekednek, terjeszkedek, gyarapodnak. Úgy ahogyan az egyház megalakulásának kezdetén is. „És az Isten igéje növekedett és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben és a papok közül is nagy sokan követték a hitet.” (Ap. Csel. 6:7)

     Hisszük, hogy ez az egyesület is így fog növekedni Isten igéje és a Szent Szellem jelenléte és vezetése által. Isten akarata az, hogy az ige és az evangélium üzenete az otthonunktól elkezdve, a saját városunkon át az ország minden településén keresztül a világ minden területére eljusson (Ap. Csel 1:8).

     Mindazon célok elérésére és megvalósítására törekszünk, amit ebben az „Alapító Okiratban” lefektettünk. Lépésről lépésre haladva. Isten akaratát és útmutatását követve.

 

37.

Szolidaritás vállalása más országokkal

 

     Az egyesület, növekedése és hatékonysága érdekében, kapcsolatot létesít és tart fenn külföldi keresztény egyesületekkel, szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal és gyülekezetekkel is. Mindazokkal a célokkal, amik közösek és egységben vannak az általunk „Alapító Okmányban” rögzítésre került elvekkel, segítjük, támogatjuk, erősítjük egymás szolgálatát. Ha kis dolgokban a nézeteink között lehetnek is eltérések a nagy dolgokban mindenképpen egységben és azonos hitbeli és erkölcsbeli nézetekben kell, hogy álljunk.

     Csak így valósíthatjuk meg hatékonyan és eredményesen azokat a szolgálati feladatokat, amire Isten megbízott bennünket. A munka sok, az egész világra kiterjedő. Ezért kötelességünk és egyben felelősségünk is a kölcsönös segítségvállalás. Éppen ezért nem különülhetünk, szigetelődhetünk el egymástól. A helyes és jó kommunikáció érdekében tolmácsokat is alkalmazunk.

 

38.

Egyesület okmányai

 

     Az egyesület működésével kapcsolatos mindenfajta tevékenységről, pénzügyi forrásról és egyéb szolgálati cselekményről, számítógépes és írásos dokumentum készül, amit az arra megbízott szolgálati titkár a számítógépen jelszóval, vagy a fiókban elzárva véd és őriz.

     A közösség tagjainak létszámát külön nyilvántartásban vezetjük.

     Az iratok nyilvánosak, így azokba szóbeli igénybejelentés követően bárki ott a helyszínen, akik az egyesülethez, illetve, akik az ellenőrzést végző hatóságokhoz tartoznak, belenézhetnek.

 

39.

Zárószó

 

     Lángol az egész világ!

     Ahogyan közelednek az utolsó idők végórái, a Föld társadalma egyre gonoszabb és istentelenebb arcot ölt. Minél magasabbra tör az emberi tudomány annyival süllyedünk egyre mélyebbre az erkölcs romlottságába.

     Elég körbenéznünk, kinyitnunk a fülünket. A média: rádió, televízió, internet mind ezt sugározza. Az emberi életnek egyre kevesebb az értéke. Csontjainkban érezzük, lelkünk is beleremeg.

     Ennek az egyesületnek a célja: AZ EMBERI ÉLET VÉDELME!

     Az országunk és az egész világban szétáradt gyűlölet, erőszak, antiszemitizmus, rasszizmus, terrorizmus, háború, emberkereskedelem, elnyomás, kizsákmányolás, szenvedés, nyomor, az ember vallásának és egyéni szabadsága sárba tiprásának elleni küzdelme.

     Isten szeretetének és Jézus Krisztus igazságának, kegyelmének hirdetése.

     „Az Istenek Istene, az Úr szól és hívja a Földet napkeltétől napnyugtáig!” (Zsoltárok 50:1)

     Ne hallgassunk! 

     Emeljük fel szavunkat! 

     Hadd tudják meg, hogy a béke hírnökei vagyunk.

     Mert ha mi nem szóljuk az igazságot és nem gyakorolunk irgalmasságot, ki fog? 

     A világnak szüksége van ránk!

 

40

Záró rendelkezések

 

     A jelen „Felelősség és Jogosság Keresztény Egyesület” (röv: FEJKE), határozatlan időre jött létre.

     Az alapító tudomásul veszi, hogy az egyesület tevékenységének megkezdéséhez és annak működéséhez a bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az egyesület jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el.

     Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

     Az egyesület és annak minden tagja mindenben, mindenkor, az emberi méltóság és annak erkölcsi, hitbeli értékét védi, őrzi. A személyes szabadság jogait tiszteletben tartja.

     Teljes felelősséggel köteles elszámolni Isten és az ország hatóságai előtt arról, hogy munkája és annak működése az emberek javát szolgálja.

     Isten kijelentett igazságától el nem tér és tiszteletben tartja hatóságok rendelkezéseit is amennyiben az nem ütközik Isten igazságának kijelentéseivel.

     E jelen egyesület mindenben és mindenkor kizárólag az emberi felelősséget és az Isten igazságából származó jogosságot tartja szem előtt.

     Ettől el nem tér semmilyen körülmények között!

 

Polyák József

Budapest 2015. május 02

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.